ممانعت از پذيرش مسافران مبتلا به بيماري کوويد-19 در پروازه هاي داخلي هماسایر اعلانات